SHORT STAY CITY

Short Stay City is een onderzoek naar kortstondige woonvormen, woonurgentie en arbeidsmigratie in Nederland. Short Stay City wordt uitgevoerd door bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en Studio PROTOTYPE in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het onderzoek is een analyse van de huidige stand van zaken. Met behulp van data-analyse, best practices en interviews wordt een beeld geschetst van een groeiend onderdeel van de samenleving met wensen en behoeften waarop het huidige stedelijk landschap nog niet voldoende is uitgerust. Op basis van voorlopige conclusies vormt het ook een aanzet tot een nieuwe visie op urgente en flexibele woonvormen, organisatiestructuren en beleid.

immigratie en migratie 2005

verschuiving werk en vrije tijd

trends en gebeurtenissen in migratie en communicatie

overview short stay huisvesting Nederland

belangrijkste functies en verbindingen Philipsdorp

woon- en werkstromen in een nomadische stadssituatie

digitale wereld als stedenbouwkundige structuuronderzoek woonurgentie en tijdelijkheid
opdrachtgever  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
periode 2013 - 2015
onderzoeksteam ZUS [Zones Urbaines Sensibles] & studio PROTOTYPE
 Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden, Kristian Koreman
  Steven Otten, Tim Peeters